wrapper

Ziņas

God. videonovērošanas sistēmu lietotāji,

Vai Jūs esat reģistrējies Datu valsts inspekcijā?

Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka, saskaņā Fizisko personu datu aizsardzības likumu jebkurai personai ( privātpersonai, uzņēmumam) ir pienākums pirms videonovērošanas sistēmu lietošanas uzsākšanas reģistrēties Datu valsts inspekcijā.

Administratīvais sods par šīs prasības neievērošanu sastāda fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro, amatpersonām — no divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no tūkstoš četrsimt līdz četrpadsmit tūkstoš euro,

Piedāvājam dokumentu noformēšanas pakalpojumus Jūsu reģistrācijai Datu valsts inspekcijā, kā arī konsultāciju pakalpojumus uzņēmumu iekšējās dokumentācijas noformēšanai atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasībām.

Mēs piedāvājam:

  •         Reģistrācijas dokumentu noformēšanas pakalpojumus
  •         Iekšējo normatīvo aktu izstrādāšanu ( nav obligāta reģistrācijai
  •         Konsultācijas Datu aizsardzības sfērā

Papildus mūsu pakalpojumiem, ir jāsamaksā valsts nodevu, kas sastāda:

juridiskām personām – 56,91 eur

sīkajiem uzņēmumiem un fiziskām personām – 28,46 eur

Zvaniet jau šodien un jautājiet, vai Jums nepieciešama reģistrācija Datu valsts inspekcijā.

Kontakttālruņi:

67780806, 26666199.

Normatīvie akti:

Fizisko personu datu aizsardzības likums:

2.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

9) pārzinis — fiziskā vai juridiskā persona, valsts vai pašvaldības institūcija, kura pati vai kopā ar citiem nosaka personas datu apstrādes mērķus un apstrādes līdzekļus, kā arī atbild par personas datu apstrādi saskaņā ar šo likumu.

21.pants. Pirms personas datu apstrādes uzsākšanas pārzinis reģistrē personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā vai norīko fizisko personu — datu aizsardzības speciālistu —, ja pārzinis:

5) veic videonovērošanu, saglabājot personas datus;

22.pants. (1) Šā likuma 21.pantā minētās institūcijas un personas, kas vēlas uzsākt personas datu apstrādi, iesniedz Datu valsts i nspekcijai reģistrācijas iesniegumu.

 (3) Reģistrējot personas datu apstrādi, Datu valsts inspekcija izsniedz pārzinim vai viņa pilnvarotajai personai lēmumu par datu apstrādes reģistrāciju.

Noteikumi par personas datu apstrādes reģistrācijas un Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteikto reģistrējamo izmaiņu reģistrācijas valsts nodevu.

2.Valsts nodevas likme par personas datu apstrādes reģistrāciju Datu valsts inspekcijā ir 56,91euro. Ja pārzinis ir fiziska persona vai sīkais uzņēmums, valsts nodevas likme ir 28,46 euro.

Sīkais uzņēmums: nodarbina mazāk, kā 10 darbiniekus un gada apgrozījums nepārsniedz 2 milj. Eiro.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss

204.9 pants. Fiziskās personas datu apstrāde bez reģistrēšanas

Par fiziskās personas datu apstrādi bez likumā noteiktās reģistrēšanas vai bez personas datu aizsardzības speciālista reģistrēšanas Datu valsts inspekcijā —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro, amatpersonām — no divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no tūkstoš četrsimt līdz četrpadsmit tūkstoš euro, konfiscējot pārkāpuma priekšmetus un izdarīšanas rīkus vai bez konfiskācijas.

 (03.07.2008. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

 

 

Pēdējo reizi rediģēts Svētdiena, 08 Oktobris 2017